במדבר   נשא   בהעלותך   שלח   קורח   חוקת   בלק   פנחס   מטות   מסעי