פרסומת
פרשת השבוע

פרשת שופטים
"שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם
משפט צדק" (טז יח) מצוות רבות נצטוו עם ישראל אך בדרך הטבע חל רפיון אט אט
אצל בנ"א ולפעמים אף יש ביטול במזיד אצל יחידים, ועל כן ציותה תורה להעמיד
בכל עיר ועיר שופטים שיעמדו על משמר הדת ושוטרים שיהיו עושים דבר השופטים
וכופים על דבריהם, כמו כן מדרך הטבע באים בני אדם לידי דין ודברים בעניני
ממונות או נופלות ספיקות בעניני המצוות וצריכים הם לבוא לפני מורה צדק
שיורה אותם דת ודין, וציותה התורה דיני הדיינים והעדים ואיסור נטילת שוחד,
ויש על הדיינים להיות מורמים מעם אנשי אמת שונאי בצע יראי שמים אשר אינם
הולכים אחר תאוות ליבם כמבואר בפרשת יתרו ובשולחן ערוך חושן משפט סימן י',
אשר רק בצורה כזאת יכולים אנו לבטוח שיוציאו הדיינים דין אמת לאמיתו.
"שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל
לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא, רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם
מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד, לבלתי רום
לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא
ובניו בקרב ישראל" (יז טו-כ) המלך מצד הנהגתו ועושרו יכול לבא בקל לידי גאות
הלב ושלב הבא לנטישת התורה ופועל יוצא מכך מהיותו המנהיג ידרדרו העם אחריו
משא"כ אצל אדם אחר על כן ראתה התורה צורך לגדור את המלך בהנהגותיו לבל ירבה
לו נשים וסוסים ויכתוב לו ספר תורה אשר יהיה עמו בצמוד ויקרא בה תדיר, וזה
לשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק ב הלכה ו': "כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול,
וחייב הכל בכבודו, כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי,
ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדי,שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויהיה חונן
ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים,
וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות,שנאמר שמעוני אחי ועמי, ואומר אם
היום תהיה עבד לעם הזה וגו', לעולם יתנהג בענוה יתירה, אין לנו גדול ממשה רבינו
והוא אומר "ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם, ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם
כאשר ישא האומן את היונק"
לרעיונות לדרשות, לחצו כאן