דברים  ואתחנן  עקב  ראה  שופטים  כי תצא  כי תבוא  נצבים  וילך  האזינו  וזאת הברכה