במדבר  נשא  בהעלותך  שלח  קורח  חוקת  בלק  פנחס  מטות  מסעי