בראשית  נח  לך לך  וירא  חיי שרה  תולדות  ויצא  וישלח  וישב  מקץ  ויגש  ויחי